تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
 
 
 
 
فوق لیسانس 
1396 
فلسفه اخلاق 
دانشگاه زنجان 
17.00